Menu
Croeso i Wefan YGG Aberdar. New reading support materials - Children -Class Pages -Reading.
Home Page

Ysgol G.G. AberdarCyd Dynnu Gwir Lwyddiant

Croeso iYsgol G.G. AberdarCyd Dynnu Gwir Lwyddiant

Ysgolion Iach

Cynllun Ysgolion Iach - Healthy Schools Scheme.

 

Mae ein hysgol yn falch iawn i fod yn rhan o gynllun Ysgolion Iach Cwm Tâf.  Ar hyn o bryd, rydyn ni'n gweithio tuag at Gam 6 cynllun Ysgolion Iach. 

Our School is very proud to be part of Cwm Tâf Healthy Schools Scheme. We are currently working towards Phase 6 of the Healthy Schools Scheme.

 

Mae'r 'Ysgol Iach' yn ysgol sy'n cymryd cyfrifoldeb dros gynnal a hyrwyddo iechyd pawb sy'n 'dysgu, gweithio, chwarae a byw' ynddi, nid yn unig drwy addysgu disgyblion yn ffurfiol sut i fyw bywydau iach, ond drwy alluogi disgyblion a staff i gymryd rheolaeth dros agweddau ar yr amgylchedd ysgol sy'n dylanwadu ar eu hiechyd.

Mae mynd ati i hyrwyddo, gwarchod ac ymgorffori iechyd a lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol ei chymuned drwy gamau gweithredu cadarnhaol.

The ‘Healthy School’ is one which takes responsibility for maintaining and promoting the health of all who ‘learn, work, play and live’ within it not only by formally teaching pupils about how to lead healthy lives but by enabling pupils and staff to take control over aspects of the school environment which influence their health.

It actively promotes, protects and embeds the physical, mental and social health and well being of its community through positive action.

Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb. Relationships and Sexuality Education (RSE).

What will primary children be taught?

Relationships and Sexuality Education The aim is to gradually build learners knowledge, skills and values as they develop emphasising the social and emotional aspects of relationships. Education about relationships in early development should focus on the building of self-esteem by encouraging learners to value themselves; recognise and communicate their feelings and form friendships.

We work closely with Sbectrwm Cymru, the NSPCC and Schoolbeat to deliver lessons to support our RSE scheme of work.

If you require further information in regards to the RSE curriculum you are welcome to contact the school.

Gwefannau defnyddiol / Useful websites

Atal a rheoli heintiau - Infection prevention and control - Information for parents

Top